Algemeen

Deze algemene voorwaarden, zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen het bedrijf ArrowIT webdesign, hierna te noemen: “ArrowIT”, en de koper of opdrachtgever, hierna te noemen “klant”.

Verandering van deze algemene voorwaarden, dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst binden ArrowIT alleen dan, indien deze veranderingen of afwijkingen schriftelijk bevestigd zijn door ArrowIT.

Definities

Opdrachtgever, afnemer of cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van ArrowIT wordt gesloten of wenst af te sluiten.
ArrowIT : het bedrijf ArrowIT , gevestigd en kantoorhoudende te Haarlem.
Algemene voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigt, van levering van één of meer producten of diensten van ArrowIT .
Producten en diensten van ArrowIT: de door ArrowIT te exploiteren en producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden: Hieronder vallen onder meer de productie en plaatsing, de promotie van een website en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.
Werkuren: de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 10:00 en 18:00, uitgezonderd officiële feestdagen.
Aanmeldingsformulier: het aanmeldingsformulier in verband met de aanvraag tot levering van diensten en producten van ArrowIT, hieronder valt ook het online bestel systeem.
Intellectuele eigendomsrechten: rechten op resultaten van menselijk vernuft waaronder begrepen -doch niet beperkt tot- octrooirechten, modelrechten, auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, kwekersrechten, topografie- of chipsrechten en naburige rechten.
Offerte: elk aanbod van ArrowIT aan de cliënt, gericht op het op enigerlei wijze verschaffen van goederen, diensten, producten of een combinatie daarvan door ArrowIT aan de cliënt.

Offerte en overeenkomst

Alle offertes van ArrowIT– waaronder mede afbeeldingen, tekeningen, kleuren, teksten, specificaties, prijslijsten en overige documentatie worden verstaan – zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen.

Webhosting & Domeinregistratie

De webhosting en domeinregistratie overeenkomsten worden aangegaan voor een periode van 1 jaar en worden u in het begin van elk jaar door ArrowIT in rekening gebracht. Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren, minimaal 2 maanden voor het verstrijken van het lopende jaar. Indien de klant niet aan deze voorwaarden voldoet dan loopt het contract door en weet de klant zich verplicht ook de factuur van het komende jaar te voldoen. Afwijkingen van dit artikel dienen door ArrowIT schriftelijk bevestigd te zijn.

Website

Na het tekenen van de overeenkomst voor het bouwen van een website is de klant 50% van de overeengekomen hoofdsom per direct verschuldigd. ArrowIT start haar werkzaamheden na ontvangst van de betaling van deze factuur. Direct bij aflevering is het restant van de overeengekomen hoofdsom opeisbaar.

De klant verplicht zich alle gegevens die ArrowIT nodig heeft ten behoeve van het bouwen van de overeengekomen website, op verzoek, ter hand te stellen van ArrowIT en staat in voor de juistheid en volledigheid hiervan. Heeft de klant binnen een periode van 4 weken niet aan dit verzoek voldaan dan stopt ArrowIT haar werkzaamheden en is het restant van de overeengekomen hoofdsom direct opeisbaar.

ArrowIT behoudt alle rechten van intellectuele eigendom krachtens de overeengekomen ontwikkelde website, evenals voorbereidend materiaal. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden of anderzijds uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal de klant de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen, kopiëren of oneigenlijk gebruiken op straffe van een nader te bepalen genoegdoening.

ArrowIT verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden van al hetgeen haar te kennis komt met betrekking tot de bedrijfsvoering van de klant.

Prijs

Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door klant te betalen periodieken, geldt dat ArrowIT door middel van schriftelijke kennisgeving op een termijn van minimaal twee (2) maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

Levertijd

De opgegeven of overeengekomen levertijden gelden steeds bij benadering. Overschrijding van de levertijd kan voor de klant nimmer grond zijn voor ontbinding van de overeenkomst. Indien de overeengekomen leveringdatum is overschreden stelt de klant ArrowIT 4 weken in de gelegenheid tot levering over te gaan. Kan ArrowIT niet aan de leveringsverplichting voldoen door een aan de klant meegedeelde oorzaak van tijdelijke overmacht, dan kan geen ontbinding plaatsvinden dan met toestemming van ArrowIT.
Zekerheidstelling

ArrowIT kan te allen tijde van de klant verlangen dat, alvorens tot levering wordt overgegaan, alle opeisbare vorderingen van ArrowIT terzake eerdere (deel)leveringen of terzake van betreffende leverantie worden voldaan.

Indien ArrowIT de verlangde betaling niet tijdig heeft ontvangen, is deze bevoegd de levering op te schorten en, indien de klant ook na sommatie daaraan niet voldoet, de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door een enkele verklaring te ontbinden, met behoud van het recht op schadevergoeding.

Betaling

De betaling van de facturen dient binnen de overeengekomen termijn te geschieden op een door ArrowIT opgegeven bank en/of gironummer.

Een ontvangen betaling wordt afgeboekt op de langst openstaande vordering.

De datum van bijschrijving op de rekening van ArrowIT is de betaaldatum.

Indien de klant zijn betalingsverplichting niet of niet tijdig nakomt, is de klant van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De klant is dan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.

Indien na aanmaning, waarin de klant een finale termijn voor betaling wordt gesteld, betaling uitblijft, is ArrowIT gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle kosten die met incasseren verband houden, waaronder manen, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn door de klant aan ArrowIT verschuldigd.

Indien een gedeelte van een factuur door de klant wordt betwist, laat dit onverlet dat de overige, onbetwiste delen volgens de termijnen en voorwaarden voldaan dienen te worden.

Reclame

Eventuele reclames dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen en/of diensten door de klant schriftelijk bij ArrowIT te worden gemeld.

Geringe, in de handel toelaatbare of technisch niet te voorkomen, afwijkingen in kwaliteit, kleur, vormen geen grondslag voor eventuele reclame.

De klant kan in geval van een niet tijdige en/of niet correcte levering geen aanspraak maken op enige vergoeding van vermeende schade.

Overmacht

1.        Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting wanneer zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog(-sgevaar), rellen, werkstakingen, molest, brand, waterschade, overstroming, atmosferische omstandigheden, langdurige uitval van de elektriciteit, aanpassingen of onderhoud aan het netwerk van telecommunicatie en/of -elektriciteitsnetwerken van anderen, kabelbreuken, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen of verhindering of weigering van nakoming door leveranciers van wie ArrowIT bij de uitvoering van haar werkzaamheden afhankelijk is.
2.        Wanneer een overmachtsituatie langer dan 60 (zestig) dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen. De cliënt blijft in ieder geval het tarief over de maand waarin werd beëindigd, verschuldigd.

(Tussentijdse) Beëindiging

Elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van een Overeenkomst slechts toe, wanneer de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor de zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden.
ArrowIT kan een Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen, wanneer de cliënt – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, wanneer ten aanzien van de cliënt faillissement wordt aangevraagd of wanneer zijn/haar onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van de ondernemingen.
Indien de cliënt op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel 20 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij ArrowIT ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die ArrowIT vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Toepasselijk recht en geschillenregeling

Alle uit de door ArrowIT gesloten overeenkomsten of de ten uitvoeringlegging daarvan voortvloeiende geschillen tussen ArrowIT en de klant zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter van de vestigingsplaats of werkelijke verblijfplaats van de klant.

Op alle overeenkomsten tussen ArrowIT en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Lees ook onze Privacyverklaring